75506
اعلام آرای کمیته وضعیت/ خانزاده بازیکن آزاد شد
04 مهر 1401 12:16
کمیته وضعیت فدراسیون آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

روزنامه گل

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت محمدرضا خانزاده از باشگاه تراکتور، کمیته وضعیت با پذیرش دعوی خواهان، محمدرضا خانزاده را بازیکن آزاد و فاقد قرارداد اعلام می نماید که می تواند براساس تبصره ذیل ماده 6 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 در خارج از دو دوره زمانی قبل و نیم فصل نقل و انتقالات ثبت شود.

*در پی شکایت حسین دشتی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ یک میلیارد و 710 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 37 میلیون و 278 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 90 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت عبدالمجید طباطبایی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ یک میلیارد و 128 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 24میلیون و 590 هزار و 400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 72 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت پیمان قنبری از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ 352 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون و 673 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 48 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمدصادق پاک مقدم از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ 810 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17 میلیون و 658 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 90 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مسعود پالیزان از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ 234 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 101 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 306 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت باشگاه شاهین شهرداری بوشهر از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 80 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه شاهین شهرداری بوشهر محکوم شد.

#کمیته تعین وضعیت #فدراسیون فوتبال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها