70535
صدور آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان
14 تير 1401 16:48
کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص چند پرونده آرای خود را اعلام کرد.

روزنامه گل

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت مجید محافظت کار از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 765 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16 میلیون و 677 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و در خصوص مابقی خواسته به میزان 85 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت مجتبی حسینی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 960 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 86 میلیون و 328 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ یک میلیارد و 40 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت میلاد داودی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 585 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12 میلیون و 753 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 55 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت صادق غفاریان از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 270 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 886 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان بابت مابقی خواسته قرار رد صادر کرد.

*در پی شکاست مهدی خانه آباد از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 765 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. دعوی مهدی خانه آباد نسبت به مازاد محکوم به مردود اعلام می شود.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

#فدراسیون فوتبال #کمیته تعین وضعیت
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها