سرباز....
50
15 آذر 1400

کسی که بر روی این جلد مدعی شده که سرباز تیم ملی است از ترس رفتن به خدمت سربازی، تیم ملی را برای همیشه از دست داد تا معلوم شود در اغلب اوقات دو صد گفته چون نیم کردار نیست!