...نویس ها
25
06 آذر 1400

روزهایی که از سیطره بیانیه نویس ها بر فوتبال ایران ناراحت بودیم، اصلا فکر نمیکردیم که روزی ناراحت حضور دعانویس ها باشیم!