امپراطور
32
05 آذر 1400

حضور قطبی در تیم ملی دو واکنش به همراه داشت...قطبی امپراطور و قطبی خوش شانس...و او درنهایت اینگونه خداحافظی کرد!