همبازی
29
04 آبان 1400

آن روزها هم بازی شدن با رییس جمهوری سعادت می‌خواست و البته هیچ کس فکر نمی‌کرد که چند سال بعد همین آدم‌ها به دنبال حذف آن روز از کارنامه شان بودند!