در خواست وار
35
28 مهر 1400

در بازی دیشب استقلال و هوادار پنالتی اول استقلال مردود شد و پنالتی دوم هم توسط وریا از دست رفت.بعد از بازی کاپیتان استقلال در استوری انتقادی از مسئولین درخواست دارد تا تکنولوژی وار را هر چه زودتر راه انداری کنند.