سرگردان
30
21 مهر 1400

امروز در اتفاقی کاملاً عادی در فوتبال ایران تیم پرسپولیس ساعت ها در فرودگاه منتظر پرواز به عربستان بود،که انجام نشد.یحیی گل محمدی استوری که از خود منتشر کرد که در آن کادر مربیگری پرسپولیس را نشان می دهد که رو فضای سبز فرودگاه منتظر اجازه پرواز هستند، ازسوی چه کسی خدا می داند!