نان به نرخ روزخورها
35
29 شهريور 1400

حتی امیرخان قلعه نویی هم از دست نان به نرخ روزها دلخور و از آن ها شاکی است.....آیا روزی خواهد دسید که فوتبال ایران از جماعت تازه به دوران رسیده ها و نان به نرخ روزخورها تهی شود!