وعده
35
28 شهريور 1400

از این دست وعده ها زیاد دیده ایم که البته هرگز به واقعیت بدل نشده اند...آیا ورزش ایران روزهای خوش را به چشم خواهد دید؟