معضلی به نام پروپیچ
18
23 شهريور 1400

از همان زمان معلوم بود که قرار است با یک پرونده عجیب و غریب و دنباله دار مواجه شویم.....درست مثل وقتی که انصاری فرد در شرایطی نمایشی روی آنتن زنده اعلام کرد که استوکس را جذب کرده است!