من منم!
44
09 مرداد 1400

در آن روزها حاج آقا علیپور ادعاهای فراوانی داشت و برای همه ارکان فوتبال ایران خط و نشان می کشید!پایان همه آن منم منم زدن ها چیزی نبود جز هیچ!!!!

تاریخ:10 مرداد 1385