ناراحتی
49
21 ارديبهشت 1400

حتی اگر در فوتبال جهان روال نباشد که مربی عزل شده یک تیم از موفقیت های مربی جایگزینش خوشحال شود در ایران فقط قانون عشق حکمفرماست....قانونی که می گوید تیم محبوب من موفق باشد!

تاریخ:22 اردیبهشت 1394