خداحافظی
92
12 ارديبهشت 1400

نیکبخت واحدی به جام جهانی نرسید و این جلد با یک عکس خاص بسته شد! او امروز دوباره طرفدار رنگ آبی شده است!

تاریخ:13 اردیبهشت 1385