سید محمد رضا میر شاه ولد  قطع ارتباط بین مغز و عضلات پاتو (بازیکن میلان)!...(جرايد)  نام طراح
     توضیحات

   محمد رضا میر شاه ولد